Monday, 23 July 2012

通告

温馨提醒:207同学们注意以下时间和内容


 一、试时间82 日 、83日下午2.30pm 
                          

二、Level Test 3考试内容
        满分50
        题型:1、综合填空(20分)
                    2、阅读理解(一)、 阅读理解(二)、 
                         阅读理解(三)(共30分)
                      
 注意:
1、试卷中有两篇文章出自2B5单元请认真复习2B第五单元学过的篇章和词语。
 2、每题阅读理解题都包括MCQ、问答题和一题长句缩短。

No comments:

Post a Comment